VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
 1. Kúpnej zmluvy a/alebo
 2. Zmluvy o dielo a/alebo
 3. Nájomnej zmluvy

uzatvorených medzi:

Obchodné meno: Ma Belle svadobný salón s.r.o.

Sídlo: Tichá 1749/98, 900 26 Slovenský Grob,

Zastúpená : Bc. Mária Slamená Semanenková – konateľ spoločnosti

Prevádzka: Ma Belle – svadobný salón, Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava

IČO: 53 822 943, DIČ: 2121508202, IČ DPH: SK2121508202

Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO : SK39 6500 0000 0075 6224 5001,

Email: info@salonmabelle.sk; Tel. č.: +421 910 128 044

(ďalej len „Ma Belle“)

ako predávajúcim a/alebo zhotoviteľom a/alebo prenajímateľom na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom a/alebo objednávateľom a/alebo nájomcom (ďalej len „Klient“ a spoločne s Ma Belle aj ako “Zmluvné strany”) na strane druhej.

 1. Ma Belle  preferuje osobný prístup ku Klientom. Klienti a Ma Belle uzatvárajú zmluvné vzťahy primárne osobne. Za týmto účelom si Klient rezervuje termín prvého stretnutia v prevádzke Ma Belle telefonicky alebo emailom. Aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na internetovej stránke Ma Belle a v záhlaví VOP.
 1. Na právne vzťahy podľa ustanovenia článku I. bodu 1.1 písm. a) až c) VOP sa vzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES; zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 1. Pre účely týchto VOP sa Ma Belle považuje za právnicku osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia pod obchodným menom Ma Belle svadobný salón s.r.o., Tichá 1749/98, 900 26 Slovenský Grob, IČO:53 822 943, oprávnenú na poskytovanie služieb zapísaných v obchodnom registri, konkrétne: odevná výroba, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), služby požičovní, prenájom hnuteľných vecí, administratívne služby, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie čistiarne a práčovne.
 1. Pre účely VOP sa za Klienta považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o  kúpu tovaru a/alebo jeho úpravu a/alebo jeho nájom.
 1. Tovarom sa pre účely VOP považujú najmä, nie však výlučne, svadobné šaty, príslušenstvo k svadobným šatám, obuv a iné doplnky.
 1. V prípade, že Ma Belle a Klient uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú mať ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred VOP.
 1. Za predmet nájmu sa považuje najmä, nie však výlučne, Tovar podľa bodu 2.1. (ďalej aj ako “prenajatý tovar”)
 1. Za zákazku na mieru sa považuje:

a) úprava tovaru objednaného podľa bodu 2.2 b); a/alebo

b) akákoľvek úprava tovaru.

 1. Ma Belle sprístupní tovar Klientom výhradne na základe predchádzajúcej dohody o termíne stretnutia v jej prevádzke. Ma Belle za prvé, ani za každé ďalšie stretnutie poplatok neúčtuje.

Článok II.

 1. Kúpa tovaru
  1. Ma Belle ponúka najmä, nie však výlučne tovar:
 1. nachádzajúci sa v prevádzke Ma Belle; a/alebo
 2. z katalógovej ponuky tovaru Ma Belle.
  1. Kúpna zmluva je uzavretá:
 1. Výberom tovaru v prevádzke Ma Belle Klientom, jeho úhradou a prevzatím zo strany Klienta a odovzdaním tovaru, prijatím kúpnej ceny a vystavením pokladničného a/alebo iného dokladu potvrdzujúceho predaj tovaru Klientovi zo strany Ma Belle.
 2. záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Klienta zo strany Ma Belle vo forme  vyplneného formulára podpísaného Klientom (ďalej len “ objednávka“) a záväzným akceptovaním objednávky Klienta zo strany Ma Belle a jej potvrdením. 
 1. Kúpa tovaru v obchode/prevádzkarni
  1. V prípade tovaru podľa bodu 2.1. písm. a) VOP si Klient vyberie a prevezme tovar ihneď. Úhradou celej kúpnej ceny a jeho odovzdaním Klientovi zo strany Ma Belle sa uhradený tovar stáva vlastníctvom Klienta.
  1. Na kúpu tovaru podľa bodu 2.1. písm. a) VOP sa použijú najmä nie však výlučne ustanovenia § 612 a nasl. Zákona č. 40/1964 Z. z. pre kúpu tovaru v obchode.
 1. Kúpa tovaru na objednávku
  1. V prípade tovaru podľa bodu 2.2 písm. b) VOP dôjde po výbere tovaru k uzatvoreniu záväznej objednávky, na základe ktorej Klient uhradí Ma Belle preddavok vo výške celej kúpnej ceny tovaru.
  1. Záväzná objednávka obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, údaje o cene, podmienkach a termíne odovzdania tovaru Klientovi, údaje o Ma Belle (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
  1. Klient môže využiť možnosť urgentnej objednávky, ktorá zaručí uprednostnenie jej vybavenia, t.j. vybavenie záväznej objednávky vo vzájomne dohodnutom termíne skoršom ako je štandardná dodacia lehota. Ma Belle účtuje za prijatie urgentnej objednávky poplatok vo výške 100,00 EUR, ktorá bude prirátaná k celkovej cene tovaru.
 1. Zmena záväznej objednávky
  1. Jednostranná zmena záväznej objednávky zo strany Klienta sa pripúšťa výhradne v prípade, že po doručení tovaru do skladu Ma Belle a jeho kontrole a vyskúšaní Klientom, tovar nemá dohodnuté vlastnosti. V takom prípade je Klient oprávnený tovar vymeniť za iný tovar v zmysle bodu 2.1 a) VOP, prípadne uzavrieť s Ma Belle novú záväznú objednávku v zmysle bodu 2.1 b) VOP v inej nominálnej hodnote, pričom rozdiel medzi nominálnymi hodnotami si Ma Belle s Klientom vysporiadajú tak, že Ma Belle preplatok vráti Klientovi príp. Klient nedoplatok doplatí. Dodacia lehota uzatvorením novej objednávky začína plynúť odznova.
 1. Dodacie a platobné podmienky
  1. Doba dodania tovaru podľa bodu 2.1 písm. b) VOP je najviac 5 mesiacov odo dňa podpisu záväznej objednávky a úhrady zálohy vo výške celej kúpnej ceny tovaru. Ma Belle informuje Klienta bezodkladne o doručení objednaného tovaru do skladu Ma Belle.
  1. Ma Belle je oprávnená vyzvať Klienta na prevzatie tovaru pred uplynutím dohodnutej lehoty.
  1. Miestom dodania tovaru je prevádzkareň Ma Belle uvedená v záhlaví týchto VOP.
  1. Klient je povinný rezervovať termín stretnutia v prevádzke Ma Belle za účelom prevzatia tovaru a tovar v dohodnutom termíne prevziať, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Ma Belle na prevzatie tovaru. Momentom prevzatia tovaru Klientom sa záloha započíta voči kúpnej cene tovaru a tovar sa tým stane vlastníctvom Klienta.
  1. V prípade, že Klient tovar neprevezme riadne a včas, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 50 Eur/deň.
  1. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bol tovar upravený a/alebo zhotovený, môže Ma Belle s tovarom voľne nakladať prípadne požadovať od Klienta úhradu ceny úpravy a/alebo zhotovenia tovaru ak ešte nebola uhradená.
  1. Klient je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade, že Klient zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnancovi Ma Belle.
  1. Klient je oprávnený v prípade nedodania tovaru Ma Belle v lehote uvedenej v bode 5.1. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Ma Belle je povinná vrátiť Klientovi už zaplatenú kúpnu cenu v podobe uhradenej zálohy.
  1. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke, Platobnou kartou na pobočke, Prevodom na bankový účet Ma Belle.

 

 1. Kúpna cena
  1. Klient je povinný zaplatiť Ma Belle kúpnu cenu tovaru dohodnutú zmluvnými stranami, prípadne kúpnu cenu podľa cenníka Ma Belle platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy formou hotovostnej platby v prevádzkarni Ma Belle, alebo bezhotovostným prevodom na účet Ma Belle, uvedený v záväznej objednávke.
  1. V prípade, ak Klient zaplatí Ma Belle kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Ma Belle.
  1. Klient je povinný zaplatiť Ma Belle kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri podpise záväznej objednávky a v prípade bezhotovostného prevodu kúpnej ceny na účet Ma Belle najneskôr do 3 pracovných dní od podpisu záväznej objednávky.
  1. V prípade, ak Klient zaplatí Ma Belle kúpnu cenu za tovar dohodnutý a potvrdený v kúpnej zmluve, Klient je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  1. V prípade tovaru podľa bodu 2.1. písm. b) Ma Belle pristúpi k objednávke tovaru a/alebo úpravám tovaru až po pripísaní zálohovej platby na účet Ma Belle.
 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  1. Zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru na Klienta.
  1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Klienta v čase, keď prevezme tovar od Ma Belle, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Ma Belle umožní nakladať s tovarom a Klient tovar neprevezme.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Ma Belle je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Ma Belle vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Klientovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá bola dohodnutá. Ma Belle je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať Klienta a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený Klientom. Ma Belle je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Klient neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol Klient povinný tento tovar prevziať.
  1. Klient je oprávnený v prípade nedodania tovaru zo strany Ma Belle v lehote uvedenej v bode 5.1. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a Ma Belle je povinná vrátiť Klientovi už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť.
  1. V prípade tovaru podľa 2.1. b) VOP je Klient oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy prípadne zrušiť záväznú objednávku, ak tovar preukázateľne a opakovane (najmenej 3 krát tá istá vada) nemá Klientom požadované vlastnosti.
  1. Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
 1. kúpa tovaru podľa bodu 2.1. písm. a) VOP
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  1. Klient môže u Ma Belle uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči zaslanom na poštovú adresu Ma Belle.
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom musí obsahovať najmä dôvod odstúpenia od zmluvy, presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Klienta, adresa Klienta, podpis Klienta, spôsob, akým má Ma Belle vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Klient je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť Ma Belle tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním na adresu Ma Belle. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť.
  1. Ak Klient odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Klient odstúpil.
 1. Práva a povinnosti Ma Belle
  1. Ma Belle je povinná:

 

  1. dodať na základe potvrdenej objednávky Klientovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne
  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  3. odovzdať Klientovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad a pod.).
  1. Ma Belle má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany Klienta za dodaný tovar.
  1. Ma Belle má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopná dodať tovar Klientovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v dohodnutej cene, pokiaľ sa s Klientom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Klient informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Ma Belle nedohodne inak.
 1. Práva a povinnosti Klienta
  1. Klient je povinný: 
 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť Ma Belle dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti
 3. poskytnúť Ma Belle súčinnosť pri vybavovaní jeho objednávky
  1. Klient má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej objednávke.

Článok III

 1. Zákazka na mieru
  1. Zmluvou o dielo sa Ma Belle zaväzuje, že pre Klienta zhotoví a/alebo upraví objednaný tovar podľa jeho pokynov v dohodnutom čase a za dohodnutú cenu.
  1. Zmluva o dielo je uzavretá na základe záväznej objednávky Klienta a akceptovaním objednávky zo strany Ma Belle. Pre platnosť objednávky sa vyžaduje podpis záväznej objednávky zo strany Klienta a potvrdenie prijatia záväznej objednávky osobou poverenou konať v mene Ma Belle.
  1. Záväzná objednávka musí obsahovať označenie predmetu diela, jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia a/alebo úpravy.
  1. Ma Belle je pri plnení predmetu zmluvy o dielo oprávnená využiť tretie osoby.
  1. Cena úpravy závisí od jej náročnosti, cenník úprav je k dispozícii v prevádzke Ma Belle. Cena za úpravu a/alebo zhotovenie nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru.
  1. Klient sa zaväzuje pre účely ním objednaných úprav tovaru poskytnúť potrebnú súčinnosť Ma Belle.
 1. Zmena zmluvy o dielo (zákazky na mieru)
  1. V prípade nemožnosti uskutočnenia zmeny tovaru v zmysle zadania Klienta (napr. čipka alebo iné komponenty nie sú pre Ma Belle dostupné), Ma Belle o uvedenom informuje Klienta bezodkladne, pričom Ma Belle ponúkne Klientovi:
 1. informáciu, kedy bude Klientom vybraný komponent dostupný;
 2. alternatívnu možnosť komponentu;
  1. Nemožnosť plnenia pri zmene komponentu nezakladá právo na zrušenie záväznej objednávky a odstúpenie od zmluvy.
 1. Zodpovednosť za vady a záruka
  1. Ma Belle zodpovedá za vady, ktoré má tovar na zákazku podľa bodu 2.1. b) VOP pri prevzatí Klientom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si Klient pri objednávke vymienil.
  1. Záručná doba je 24 mesiacov.
  1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia upraveného a/alebo zhotoveného tovaru. Ak Klient prevzal upravený tovar až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Klient oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Ma Belle je povinná odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má Klient právo na zrušenie objednávky/zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má Klient právo na primeranú zľavu.
  1. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Ma Belle v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Ma Belle je povinný vydať Klientovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
  1. Pre odovzdanie a prevzatie tovaru platia ustanovenia článku II časti Dodacie a platobné podmienky obdobne. V prípade, že Klient poruší ustanovenia podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 50 Eur/deň.
  1. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bol tovar upravený a/alebo zhotovený, môže Ma Belle s tovarom voľne nakladať prípadne požadovať od Klienta úhradu ceny úpravy a/alebo zhotovenia tovaru ak ešte nebola uhradená.

Článok IV

 1. Nájom
  1. Ma Belle ponúka najmä nie však výlučne tovar:
 1. nachádzajúci sa v prevádzke Ma Belle; a/alebo
 1. z katalógovej ponuky tovaru na webvej stránke www.salonmabelle.sk.
  1. Nájomnou zmluvou Ma Belle prenecháva za odplatu Klientovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomná zmluva je uzavretá podpisom záväznej objednávky/rezervácie a prijatím rezervácie Klienta zo strany Ma Belle vo forme  vyplneného formulára podpísaného Klientom (ďalej len „objednávka“) a akceptovaním rezervácie Klienta zo strany Ma Belle. 
  2. Záväzná objednávka/rezervácia tovaru obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, predmete nájmu, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo nájmu a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, údaje o Klientovi a Ma Belle (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.
  1. Poverená osoba oprávnená vybaviť objednávku/rezerváciu je povinná informovať Klienta o nevyhnutnosti Záverečnej skúšky, ktorú je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky, najneskôr 20 dní pred svadbou, pričom na záverečnú skúšku je potrebné si vziať so sebou topánky a podprsenku, ktorú bude mať Klient vo svadobný deň.
 1. Predmet nájmu
  1. Charakteristika predmetu nájmu – svadobných šiat, doplnkov a kabeliek (ďalej len „predmet nájmu“) vyplýva z ponuky Prenajímateľa zverejnenej na web stránke https://www.salonmabelle.sk/ alebo v showroome Prenajímateľa na adrese Bajkalská 7/A, 831 04 Bratislava. Štandardné veľkosti šiat sú 34,36, 38 a 40, v niektorých prípadoch až po veľkosť 44.
  1. Ma Belle prenajíma predmet nájmu čistý, vyžehlený, t. j. v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.
  1. V prípade potreby môže Klient využiť doplnkové služby spojené s úpravou predmetu nájmu.
  1. Predmet nájmu je prenajatý za dohodnutú cenu a na dohodnutú dobu, nie dlhšiu ako 3 kalendárne dni odo dňa ich prevzatia Klientom.
  1. Klient je povinný vrátiť predmet nájmu v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na primerané opotrebenie.
  1. V cene sumy za prenájom sa počíta s bežným zašpinením, prachom na vlečke a make – upom. Za prenajatý tovar nadmerne znečistený (napr. tovar hnedý až čierny z mokrého exteriéru) sa účtuje príplatok vo výške 50 €.
  1. V cene za prenájom nie je zahrnuté poškodenie predmetu nájmu. Výšku možných úhrad škody určuje podľa rozsahu pracovník svadobného salónu. Ak je predmet nájmu opraviteľný, platí Klient osobitne materiál a osobitne krajčírsku úpravu 10€ / hod.
  1. Ak je predmet nájmu zničený a/alebo neopraviteľný, Klient je povinný uhradiť predajnú cenu zníženú o čiastku zaplatenú za nájomné.
  1. Za stratu firemného obalu na predmet nájmu je Klient povinný uhradiť poplatok vo výške 15€, vešiaku 5€.
  1. Za nedodržanie termínu vrátenia predmetu nájmu je Klient povinný uhradiť poplatok z omeškania vo výške 50€ / deň. V prípade potreby predĺženia dohodnutej doby nájmu, zaväzujú sa zmluvné strany vopred stanoviť dobu takéhoto predĺženia, pričom Klient má možnosť využiť zvýhodnenú cenu.
 1. Odstúpenie od zmluvy
  1. V prípade odstúpenia od zmluvy, bude Klientovi vrátený preddavok, z ktorého bude odpočítaný storno poplatok vo výške 150 €. V prípade, že Klient odstúpi od nájomnej zmluvy menej ako 30 dní (vrátane) od termínu dohodnutého v rezervácii, je povinný uhradiť plnú sumu nájomného, bez nároku vrátenia akejkoľvek časti preddavku.
  1. Klient nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny na prenajatom tovare vo vlastníctve Ma Belle. Klient nie je oprávnený dať vec do ďalšieho prenájmu/podnájmu.
  1. Ak Klient dá prenajatý tovar do podnájmu v rozpore so zmluvou, Ma Belle má právo odstúpiť od zmluvy.
  1. Vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie veci je Klient povinný ohlásiť Ma Belle bez zbytočného odkladu.
  1. Ak sa prenajatý tovar stratil alebo bol zničený, je Klient povinný platiť nájomné a poplatok z omeškania podľa bodu 5.10,  dokiaľ stratu alebo zničenie veci Ma Belle neohlásil alebo dokiaľ sa o tom Ma Belle inak nedozvie. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Článok V.

 1. Reklamačný poriadok
  1. Klient podpisom záväznej objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
  1. Klient je povinný reklamáciu zaslať bezodkladne najneskôr do 8 hodín od okamihu zistenia vady, a to písomne – emailom na info@salonmabelle.sk alebo doporučeným listom spolu s dôkazmi preukazujúcimi oprávnenosť reklamácie. Písomná forma je splnená i v prípade, že reklamácia bude uskutočnená elektronicky, telefaxom alebo telegramom.
  1. Klient má právo uplatniť si u Ma Belle záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Ma Belle, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Ma Belle.
  1. Klient je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  1. Počas záručnej doby má Klient právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie oprávnenému zástupcovi Ma belle spolu so záručným listom, resp. dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  1. Ak tovar vykazuje vady, Klient má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tak, že doručí tovar na adresu Ma Belle uvedenú v záhlaví VOP a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Ma Belle. Podobu formulára určí Ma Belle a jeho vzor umiestni vo svojej prevádzkarni, prípadne na svojej internetovej stránke.
  1. Klient je tiež povinný v presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zoznam osôb určených na vybavenie reklamácie Klientovi zašle na jeho žiadosť Ma Belle. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Ma Belle začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 

 1. doručenie písomnej reklamácie od Klienta Ma Belle,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od Klienta Ma Belle,

 

  1. Klient taktiež predložení doklad o kúpe tovaru prípadne jeho kópiu; ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Na dodacom doklade musí byť tiež uvedená vada výrobku.
  1. Ma Belle odporúča Klientovi zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Ma Belle nepreberá.
  1. Ak Klient nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, v prípade odstúpenia Klienta od zmluvy bude mu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
  1. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzky  Ma Belle, ak Ma Belle alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Ma Belle na číslo a/alebo e-mail uvedený v záhlaví VOP.
  1. Klient je povinný reklamovať chyby tovaru u Ma Belle bez zbytočného odkladu, inak Klientovi zaniká právo voči Ma Belle na bezplatné odstránenie chyby.
  1. Ma Belle alebo určená osoba vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.
  1. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol zo strany Ma Belle v dobe uzatvárania zmluvy Klient upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  1. Ma Belle môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  1. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 

 1. nepredložením záručného listu/dokladu o úhrade, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 3. uplynutím záručnej doby tovaru
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Klientom
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

 1. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 1. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 2. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 3. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

  1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
  1. Najprv môže Klient požadovať od Ma Belle bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Klient má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. 
  1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Klienta podľa bodu §622/623 OZ týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 

 1. Ma Belle zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 2. Ma Belle chybný tovar vymení.

 

  1. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, Ma Belle vybaví v závislosti od rozhodnutia Klienta podľa predchádzajúceho bodu 1.20 týchto VOP reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 

 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže Ma Belle vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

 

  1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
  1. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej a tej istej odstrániteľnej chyby viac ako trikrát.
  1. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
  1. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí zmluvy nemôže Klient pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.
  1. Oprávnenie Klienta na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Ma Belle o odstránenie chyby tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
  1. Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Článok VI

 1. Osobné údaje a ich ochrana 
  1. Ochrana osobných údajov Klienta je zabezpečená v súlade s Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES; Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z
  1. Zmluvné strany uzavretím záväznej objednávky/rezervácie potvrdzujú, že získané údaje boli poskytnuté s vedomím a súhlasom Klienta a budú použité len pre účely rezervácie a predaja resp. kúpy ním vybraného tovaru, prípadne jeho úpravy či reklamácie, t.j. len za účelom plnenia povinností zo zmluvy. Ma Belle sa zaväzuje neposkytovať údaje a informácie tretej osobe. Ma Belle rešpektuje všetky zákonné ustanovenia pre manipuláciu s osobnými údajmi a zaručuje ich ochranu.

Článok VII.

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a zavedenia korektných vzťahov medzi Klientom a Ma Belle v zmysle príslušných ustanovení platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  1. Ma Belle si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť, aj bez súhlasu Klienta.
  1. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k dohode nedôjde budú sa riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  1. Právne vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
  1. Každé z ustanovení týchto VOP je aplikovateľné na každý druh právneho vzťahu upravený týmito VOP ak to právne predpisy SR a VOP nevylučujú. To neplatí, ak obdobné ustanovenia úprava konkrétneho právneho vzťahu v týchto VOP už takéto ustanovenie neobsahuje.
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Ma Belle a ich sprístupnením v prevádzkarni Ma Belle. Akékoľvek zmeny, či doplnky týchto Všeobecných obchodných podmienok sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia.